Naidheachan Chlì / Clì News

Naidheachan Chlì / Clì News

Beurla / English Naidheachdan Chlì le Nicola Carty. News from Clì by Nicola Carty. A charaid, Anns an ùine gheàrr a dh’fhalbh, tha Bòrd Stiùiridh…

Naidheachdan chùrsaichean / Course news

Naidheachdan chùrsaichean / Course news

Beurla / English A charaid, Bidh oifis Chlì a’ dùnadh an 31mh dhen Mhàrt 2016. Gheibh sibh fhathast fiosrachadh mu chùrsaichean air làraichean-lìn www.learngaelic.scot agus…

Criomagan na ràithe / Bits and bobs

Criomagan na ràithe / Bits and bobs

le Robyn Ireland, Oifigear Gàidhlig, Dualchas Nàdair na h-Alba / by Robyn Ireland, Scottish Natural Heritage Gaelic Officer Beurla / English The Gaelic word for…

Lèirmheas / Review: An Uinneag don Iar

Lèirmheas / Review: An Uinneag don Iar

An Uinneag don Iar le Mìcheal Klevenhaus Ri fhaotainn bho / Available from Comhairle nan Leabhraichean £7.99 Beurla / English A’ chiad obair sgrìobhaidh a…

Lèirmheas / Review: An Raga

Lèirmheas / Review: An Raga

An Raga le Steaphanaidh Chaimbeul Ri fhaotainn bho / Available from Comhairle nan Leabhraichean £5.00 Beurla / English Anns an leabhar-cloinne seo, tha sinn a’…

Lèirmheas / Review: An Creanaiche

Lèirmheas / Review: An Creanaiche

An Creanaiche le Ruairidh MacIlleathain Ri fhaotainn bho / Available from Comhairle nan Leabhraichean £7.99 Beurla / English Nuair a bha mi nam oige, bha…